Go to contents


학회지


회원 로그인


학술지 열람 (~2019)

HOME > 학회지 > 학술지 열람 (~2019)
논문번호 논문정보 PDF
[Vol. 44] KJM044-04-06
논문제목
[Vol. 44] KJM044-04-06 Yoon-Uk Heo*
저자 Yoon-Uk Heo*
DOI
[Vol. 44] KJM044-04-05
논문제목
[Vol. 44] KJM044-04-05 Jin-Gyu Kim*, Seung Jo Yoo, Chang-Yeon Kim, and Hyeong-Tae Jou*
저자 Jin-Gyu Kim*, Seung Jo Yoo, Chang-Yeon Kim, and Hyeong-Tae Jou*
DOI
[Vol. 44] KJM044-04-04
논문제목
[Vol. 44] KJM044-04-04 Youngji Cho, Jun-Mo Yang*, Do Van Lam, Seung-Mo Lee, Jae-Hyun Kim, Kwan-Young Han, and Jiho Chang
저자 Youngji Cho, Jun-Mo Yang*, Do Van Lam, Seung-Mo Lee, Jae-Hyun Kim, Kwan-Young Han, and Jiho Chang
DOI
[Vol. 44] KJM044-04-03
논문제목
[Vol. 44] KJM044-04-03 Jung Hwa Kim, and Zonghoon Lee*
저자 Jung Hwa Kim, and Zonghoon Lee*
DOI
[Vol. 44] KJM044-04-02
논문제목
[Vol. 44] KJM044-04-02 Jae-Youn Choi, Sun-Ah Nam, and Jung-Ho Cha*
저자 Jae-Youn Choi, Sun-Ah Nam, and Jung-Ho Cha*
DOI
[Vol. 44] KJM044-04-01
논문제목
[Vol. 44] KJM044-04-01 InSun Kim*
저자 InSun Kim*
DOI
[Vol. 44] KJM044-03-05
논문제목
[Vol. 44] KJM044-03-05 Kang Cheol Kim, Sung Hyun Park, Min Young Na, Won Tae Kim, Do Hyang Kim*
저자 Kang Cheol Kim, Sung Hyun Park, Min Young Na, Won Tae Kim, Do Hyang Kim*
DOI
[Vol. 44] KJM044-03-04
논문제목
[Vol. 44] KJM044-03-04 Owoong Kwon, Yunseok Kim*
저자 Owoong Kwon, Yunseok Kim*
DOI
[Vol. 44] KJM044-03-03
논문제목
[Vol. 44] KJM044-03-03 Chi-Hong Kim, Jong-Sung Park, Jae-Goo Kim, Jong-Young Park*
저자 Chi-Hong Kim, Jong-Sung Park, Jae-Goo Kim, Jong-Young Park*
DOI
[Vol. 44] KJM044-03-02
논문제목
[Vol. 44] KJM044-03-02 Yoon Jeong Lee*
저자 Yoon Jeong Lee*
DOI
[Vol. 44] KJM044-03-01
논문제목
[Vol. 44] KJM044-03-01 Hyun-Wook Kim, Dasom Kim, Im Joo Rhyu*
저자 Hyun-Wook Kim, Dasom Kim, Im Joo Rhyu*
DOI
[Vol. 44] KJM044-02-07
논문제목
[Vol. 44] KJM044-02-07 Hyo-Jin Kim, Sung-Hun Kim, Sung-Min Lim, Jong-Hyun Seo, Kon-Bae Lee*, Jae-Chul Lee, Jae-Pyoung Ahn*
저자 Hyo-Jin Kim, Sung-Hun Kim, Sung-Min Lim, Jong-Hyun Seo, Kon-Bae Lee*, Jae-Chul Lee, Jae-Pyoung Ahn*
DOI
[Vol. 44] KJM044-02-06
논문제목
[Vol. 44] KJM044-02-06 Kangsik Kim, Jongyoung Lee, Hyojin Kim, Zonghoon Lee*
저자 Kangsik Kim, Jongyoung Lee, Hyojin Kim, Zonghoon Lee*
DOI
[Vol. 44] KJM044-02-05
논문제목
[Vol. 44] KJM044-02-05 Wonwoo Lee, Hyo Min Cho, Chung Seok Oh, Eun Hae Kim, Woong Sun,*
저자 Wonwoo Lee, Hyo Min Cho, Chung Seok Oh, Eun Hae Kim, Woong Sun,*
DOI
[Vol. 44] KJM044-02-04
논문제목
[Vol. 44] KJM044-02-04 Ohkyung Kwon*
저자 Ohkyung Kwon*
DOI
[Vol. 44] KJM044-02-03
논문제목
[Vol. 44] KJM044-02-03 Han-Na Chu, Jeong-Sang Kim*
저자 Han-Na Chu, Jeong-Sang Kim*
DOI
[Vol. 44] KJM044-02-02
논문제목
[Vol. 44] KJM044-02-02 Mi Soon Park, Byung Soo Chang,*
저자 Mi Soon Park, Byung Soo Chang,*
DOI
[Vol. 44] KJM044-02-01
논문제목
[Vol. 44] KJM044-02-01 InSun Kim*
저자 InSun Kim*
DOI
[Vol. 44] KJM044-01-06
논문제목
[Vol. 44] KJM044-01-06 Jong Youn Lee, Won Tae Kim, Do Hyang Kim*
저자 Jong Youn Lee, Won Tae Kim, Do Hyang Kim*
DOI
[Vol. 44] KJM044-01-05
논문제목
[Vol. 44] KJM044-01-05 Jin Young Kim, Byung Mook Weon*
저자 Jin Young Kim, Byung Mook Weon*
DOI
[Vol. 44] KJM044-01-04
논문제목
[Vol. 44] KJM044-01-04 Ji-Yeon Lee, Ji-Man Shin, Myung-Hoon Chun, Su-Ja Oh*
저자 Ji-Yeon Lee, Ji-Man Shin, Myung-Hoon Chun, Su-Ja Oh*
DOI
[Vol. 44] KJM044-01-03
논문제목
[Vol. 44] KJM044-01-03 Tae Keun Kim, Yong Joo Kim, Byoung Hoon Min*, Soo Jin Kim*
저자 Tae Keun Kim, Yong Joo Kim, Byoung Hoon Min*, Soo Jin Kim*
DOI
[Vol. 44] KJM044-01-02
논문제목
[Vol. 44] KJM044-01-02 Jinyong Kim, Yongwook Jung*
저자 Jinyong Kim, Yongwook Jung*
DOI
[Vol. 44] KJM044-01-01
논문제목
[Vol. 44] KJM044-01-01 Sung Ha Lim, Yeong Kyeong Koh, Byung Soo Chang, Dong Heui Kim*
저자 Sung Ha Lim, Yeong Kyeong Koh, Byung Soo Chang, Dong Heui Kim*
DOI

TOP


Korean Society of Microscopy
(사)한국현미경학회 (고유번호 : 209-82-06363, 대표자 : 이종훈)
주소 : 02794, 서울특별시 성북구 월곡로 14길 24 월곡래미안 루나밸리 상가 303호     대표전화 : 02-919-8775    
전자우편 : office@microscopy.or.kr
Copyright © Korean Society of Microscopy (KSM).